Ważne informacje

14.października 2016r uczniowie przychodzą do szkoły na godz. 9:45.

Uroczyste obchody DEN kończą się o godz. 11:00.

Obiad w tym dniu wydawany jest od godz.11:00.

Decyzją Dyrektora Gimnazjum nr 2, piątek 5 czerwca 2015 r jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

 

Szkoła prowadzi nabór do klas pierwszych. 


W terminie od 2 marca 2015 r. do 15 maja 2015 r. uczniowie składają w sekretariacie szkoły (pokój nr 29):

 • zgłoszenie o przyjęcie do pierwszej klasy w przypadku kandydata w obwodzie szkoły (patrz niżej dokumenty do pobrania)
 • wniosek o przyjęcie do pierwszej klasy ogólnej w przypadku zamieszkania kandydata poza obwodem szkoły. (patrz niżej dokumenty do pobrania)

 W terminie, najpóźniej, do 1 lipca 2015 r. do godz. 14.00 uczniowie składają dodatkowe dokumenty:
uczniowie z obwodu:

 • kopię świadectwa ukończenia szkoły,
 • zaświadczenie - poświadczona kopia OKE dotycząca szczegółowych wyników uzyskanych na sprawdzianie po szkole podstawowej.

Uczniowie spoza obwodu

 • kopię świadectwa ukończenia szkoły,
 • zaświadczenie - poświadczona kopia OKE dotycząca szczegółowych wyników uzyskanych na sprawdzianie po szkole podstawowej.
 • zaświadczenie - poświadczona kopia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty1.
 • zaświadczenie - poświadczona kopia o osiągnięciach w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego.1

        1dotyczy sytuacji, gdy na świadectwie ukończenia szkoły nie zostały wypisane osiągnięcia ucznia.

Rozważane jest utworzenie klas pierwszych o profilu sportowym i pożarniczo – ratunkowym.
Stosowna informacja zostanie zamieszczona na stronie Szkoły.

W przypadku pozytywnej decyzji kandydaci powinni dostarczyć poniższe dokumenty.

profil pożarniczo - ratowniczy

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej - poświadczona kopia.
 • zaświadczenie - poświadczona kopia OKE dotycząca szczegółowych wyników uzyskanych na sprawdzianie po szkole podstawowej.
 • zaświadczenie - poświadczona kopia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty1.
 • zaświadczenie - poświadczona kopia o osiągnięciach w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego.1
 • zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata na zajęcia w klasie ratowniczo - pożarniczej..
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w klasie pożarniczo - ratowniczej.

 1dotyczy sytuacji, gdy na świadectwie ukończenia szkoły nie zostały wypisane osiągnięcia ucznia.

profil sportowy

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej - poświadczona kopia.
 • zaświadczenie - poświadczona kopia OKE dotycząca szczegółowych wyników uzyskanych na sprawdzianie po szkole podstawowej.
 • zaświadczenie - poświadczona kopia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty1.
 • zaświadczenie - poświadczona kopia o osiągnięciach w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego.1
 • orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej o zdolności do uprawiania przez ucznia/ uczennicę piłki siatkowej/ piłki nożnej.
 • opinia trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe.
 • zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata na zajęcia w oddziale sportowym.

 1- dotyczy sytuacji, gdy na świadectwie ukończenia szkoły nie zostały wypisane osiągnięcia ucznia.

Kandydaci do klas profilowanych zobowiązani są zdać egzamin sprawności fizycznej. Termin Egzaminu zostanie zamieszczony na stronie Szkoły


Dokumenty do pobrania:Zapraszamy!


Dyrektor Gimnazjum nr 2 im. Chwały Oręża Polskiego w Giżycku

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam wspólny list Pana Tadeusza Sławeckiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
oraz Pana Igora Radziewicza-Winnickiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, dotyczący ogólnopolskiej kampanii 
pn. „Przyjmuje leki czy bierze? Leki bez recepty- do leczenia, nie do brania”.

Placówki oświatowo-wychowawcze
powiatu giżyckiego

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Giżycku mając na uwadze dobro dzieci i młodzieży przypomina
o ważnym elemencie w ich diecie , jakim jest drugie śniadanie. W załączeniu przesyłamy krótką informację oraz
adres strony internetowej, z której można pobierać materiały na ten i inne tematy www.oswiata.sanepid.olsztyn.pl