Rekrutacja 2017/2018

OGŁOSZENIE O PRZYJĘCIU UCZNIÓW DO KLASY IV I VII

DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W GIŻYCKU

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2  W GIŻYCKU  PROWADZI NABÓR WŚRÓD UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DO KLASY :

1) CZWARTEJ OGÓLNODOSTĘPNEJ

2) CZWARTEJ SPORTOWEJ O PROFILU PIKA NOŻNA CHŁOPCY I PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT

3) UCZNIOWIE KLASY IV MAJĄ MOŻLIWOŚĆ WYBORU DODATKOWYCH ZAJĘĆ MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZYCH LUB JĘZYKOWYCH, REALIZOWANYCH OD WRZEŚNIA 2017R. W FORMIE ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH LUB POZALEKCYJNYCH.

4) SIÓDMEJ OGÓLNODOSTĘPNEJ

5) UCZNIOWIE KLASY VII MAJĄ MOŻLIWOŚĆ WYBORU DODATKOWYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB POŻARNICZO- RATOWNICZYCH, REALIZOWANYCH OD WRZEŚNIA 2017R. W FORMIE ZAJĘĆ  OBOWIĄZKOWYCH LUB POZALEKCYJNYCH.

INFORMACJE DODATKOWE:

1) Wnioski o przyjęcie do szkoły można pobrać w   sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły (zakładka REKRUTACJA).

2) Kandydaci do klasy IV sportowej muszą dostarczyć razem z wnioskiem o przyjęcie do szkoły orzeczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o bardzo dobrym stanie zdrowia oraz pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły.

3) Kandydaci do klasy sportowej muszą przejść test sprawnościowy odpowiedni dla danej dyscypliny.

4) Termin testu sprawnościowego- piłka nożna chłopców: 10.04.2017r. godz. 1630; piłka siatkowa dziewcząt 11.04.2017r. godz. 1630 - Gimnazjum nr 2 w Giżycku, ul. Warszawska 39

5) Kandydaci zainteresowani dodatkowymi zajęciami w klasie VII pożarniczo- ratownicze, dostarczają wraz z wnioskiem do szkoły zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań  do uczęszczania na zajęcia w celu zdobycia patentu młodszego ratownika.

Wnioski o przyjęcie do klasy IV lub VII wraz z odpowiednimi dokumentami należy złożyć najpóźniej           do 07.04.2017r. w sekretariacie szkoły: 11- 500 Giżycko, ul. Warszawska 39 pok. nr 8.